Karsten Krejcarek

Still

Uyuni, Shortly Before the Accident